Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa elintarviketoimijoille?

Jätelain ja sitä täydentävien asetuksien tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uusi jätelaki toi mukanaan uusia velvoitteita ravintoloille ja muille elintarvikealan toimijoille.

Jätelain uudistukset tulivat voimaan 19.7.2021 ja siinä yhteydessä myös elintarvikelaki koki muutoksen. Täydentävät asetukset kuten jäteasetus, pakkausjäteasetus uudistuivat vuoden 2021 lopulla.  Uudistusten tavoitteena on tehostaa kaikkien toimijoiden, myös elintarvikealalla toimivien yritysten jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Hävikkiruuan määrään toimijat joutuvat kiinnittämään lisähuomiota.

Elintarvikejätteen määrän vähentäminen

Elintarvikealan toimijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän elintarvikejätettä. Toimijan pitää luovuttaa käyttämättä jääneet luovutushetkellä syömäkelpoiset elintarvikkeet uudelleen jakeluun, ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisesti kohtuullisin kustannuksin. Tässä vaiheessa elintarviketta ei luokitella vielä jätteeksi.

Joissain tapauksissa kustannukset elintarvikehävikin luovuttamisesta voivat nousta kohtuuttoman suuriksi, ts. ylittävät selvästi luovutettujen elintarvikkeiden arvon ja hävikin asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, silloin toimijan ei tarvitse luovuttaa elintarvikkeita uudelleenjakeluun. Tällöin toimijan pitää pystyä osoittamaan, mistä kohtuuttomaksi arvioidut kustannukset muodostuvat.

Toimija saa itse valita, kenelle ja miten käyttämättä jääneet elintarvikkeet luovutetaan niin, että luovutus ei vaaranna elintarviketurvallisuutta.  Vastaanottaja voi olla esimerkiksi yksityishenkilö, hyväntekeväisyysjärjestö tai muu yhteisö. Hävikkiruokasovellus RESQ Club, digitaalinen hävikkiruoan markkinapaikka, on helppo ja nopea tapa ehkäistä jätteen syntymistä. Luovutuspaikaksi kelpaa esim. ravintola tai muu elintarvikkeen valmistustila. Toimijan ei tarvitse rakentaa erillistä tilaa elintarvikkeiden luovutusta varten.

Kirjanpito ja tietojen antaminen elintarvikejätteestä

Vuoden 2022 alusta lähtien toimijoiden on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota elintarvikejätteenmäärän vähentämiseen. Toimijoiden on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa, josta selviää seuraava asiat:

elintarvikejätteen kokonaismäärät (kg tai t)
pääasialliset jätelajit, joista elintarvikejäte koostuu (mahdollisuuksien mukaan jätenimikkeet)
arvio jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen kokonaismäärästä (kuinka paljon syömäkelpoista elintarviketta on laitettu bio- tai sekajäteastiaan).
jätteen vastaanottaja ja käsittelytapa (esim. mädätys tai kompostointi), jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi
tiedot on säilytettävä joko sähköisenä tai paperisena 6 vuotta

Velvollisuus kirjanpitoon koskee mm. elintarviketeollisuutta, kauppaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa. Sen sijaan ruoka-apua tarjoavat hyväntekeväisyysjärjestöt tai muut yleishyödylliset yhteisöt sekä pienimuotoinen toiminta jää suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan ulkopuolelle. Kirjanpitotietoja ei toimijan tarvitse lähettää valvovalle viranomaiselle, mutta kirjanpito täytyy pystyä todentamaan, jos valvontaviranomainen sitä pyytää nähtäväksi.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet tehostuvat – erilliskeräys  

Jätehuollon järjestämisvastuu on tullut voimaan 1.7.2022 alkaen. Jätehuollon järjestämisvastuun mukaan jätteen haltijan on järjestettävä jätehuolto. Vastuulliseen jätehuoltoon kuuluu jätteen synnyn ehkäisyn periaate, tehokas lajittelu ja kestävä jätteenkuljetus.

Lajitteluvelvoite kiristyi uuden jätelain myötä ja se koskee taajamassa tai asema- ja yleiskaava-alueella olevia elintarviketoimijoita, joilla täyttyvät tietyt viikoittaiset painomäärät syntyvissä jätemäärissä. Lajitteluvelvoite astuu voimaan, kun yrityksellä kertyy biojätettä vähintään 10 kg, lasipakkauksia 2 kg ja metalleja 2 kg, pahvi-, kartonki- ja muovipakkauksia vähintään 5 kg viikossa sekä muita muoveja kuten kuplamuovia, kirkkaita ja läpinäkyviä kiriste- ja kutistekalvomuoveja 5 kg viikossa. Erilliskeräyksen kg/viikko-velvoiterajat ovat kiinteistökohtaisia.

Elintarviketoimija voi järjestää jätehuollon yhdessä samassa kiinteistössä olevien toimijoiden ja jätteen haltijoiden kesken tai jos yritys sijaitsee asunto-osake tai kiinteistöyhtiössä. Yritykset voivat ostaa jätehuoltopalveluita vapailta markkinoilta ja valita esimerkiksi jätekuljettajan sekä erilliskerätyille pakkausjätteille että sekajätteelle. Lisäksi yritysten on jo aiemman lainsäädännön mukaisesti järjestettävä paperin, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä vaarallisten jätteiden erilliskeräys.

Katso Kespron tuottama webinaari aiheesta ”Jätelaki uudistuu- mitä se tarkoittaa ravintolalle”  Linkin takaa löydät myös jätelakiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Lähteet ja kuvat:

Kesko Oyj, Kespro 2022. Jätelaki uudistuu-mitä se tarkoittaa ravintolalle?

Motiva 2022. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus.

Ympäristöministeriö

Hävikkiruokasovellus ResQ Club

The post Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa elintarviketoimijoille? appeared first on Kotkan kaupunki.