Kotkan vetovoima- ja yrittäjyysohjelma hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto on 10.5. hyväksynyt Kotkan vetovoima- ja yrittäjyysohjelman, joka on laadittu kaupunkikehityksen vastuualueen johdolla tarkentamaan Kotka 2025 -kaupunkistrategian tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on toimiva ja kannustava elinkeinopolitiikka, joka perustuu Kotkan vahvuuksiin.

Ohjelma painottaa yritysten toimintaedellytysten tukemista ja työpaikkojen lisäämistä. Sillä myös ohjataan Cursor Oy:n elinkeino-, matkailu- ja seutupalveluiden sopimuksen toteutusta.
Ohjelma näkee Kotkassa merkittävää potentiaalia satamasidonnaisen liiketoiminnan kasvulle sekä bio- ja metsäteollisuusklusterin ja digitaalisen talouden toimijoiden investoinneille.

Kotkan vahvuudet perustuvat kaupungin erinomaiselle sijainnille ja saavutettavuudelle. Vahvuuksiin kuuluvat myös upea elinympäristö ja hyvät palvelut. Edellytyksiä kasvulle luovat kaupungin yritysmyönteinen ilmapiiri, yritysverkostot, monipuolinen koulutus ja korkea osaamisen taso. Oma vaikutuksensa on ilmapiiritekijöilläkin kuten kaupungin kehitysmyönteisyydellä ja asukkaiden ja yrittäjien uskolla kaupungin tulevaisuuteen.

Ohjelma näkee kaupunkimielikuvaan vaikuttamisen ja markkinoinnin sekä koulutuksen, palvelujen ja asumisviihtyvyyden kehittämisen yleisesti tärkeäksi tavaksi lisätä kaupungin veto- ja pitovoimaa. Tulevaisuuden uskoa luovat suuret, vireillä olevat hankkeet Kantasatamassa, biojalostus- ja akkuteollisuuden piirissä sekä satamatoimintaan liittyen. Ohjelma nostaa esiin myös kulttuurin, tapahtumat, kokoukset, matkailun ja niihin liittyvän liiketoiminnan merkityksen.

Kärkiteemoiksi on valittu neljä kokonaisuutta, joille on määritelty visio, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot.

Kantasataman ohjelma
Toimiva kotisatama yrityksille
Vetovoimainen ja kehittyvä matkailukaupunki
Kyberturvallisuuden kärkikaupunki

Vetovoima- ja yrittäjyysohjelma liitteenä: vetovoima-_ja_yrittajyysohjelma

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi Kotkan kaavoituskatsauksen 2020 ja kaavoitusohjelman vuosille 2021-2022.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan eri vaiheissa olevista kaavahankkeista, niiden etenemisestä sekä kaavoitukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Kaavoituskatsauksessa tarkastellaan myös, miten kaavoituksen toimenpiteet vastaavat kaupunkistrategian ja Kotka-Hamina seudun strategisen osayleiskaavan toteuttamisohjelman tavoitteisiin.

Kaavoituskatsaus ja –ohjelma on luettavissa kaavoituksen verkkosivuilta osoitteessa https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

 

 

The post Kotkan vetovoima- ja yrittäjyysohjelma hyväksyttiin appeared first on Kotkan kaupunki.