Rauma valmistelee Suomeen Eurooppatie 16 -hanketta – Mussalo päätepisteenä

Ruotsalais-norjalainen E16 Partnership -ryhmä on esittänyt Rauman kaupungille, että Rauma selvittäisi Eurooppatien E16 jatkamista Gävlestä Raumalle ja edelleen Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta Kotkaan.

E16 alkaa Pohjois-Irlannin Londonderrystä ja jatkuu Glasgowin, Edinburgin, Bergenin ja Oslon kautta Gävleen. Ehdotettu tieyhteys on noin 400 kilometrejä pitkä, ja se kulkee pääosin valtateitä 12 ja 15.

Rauman kaupunki käynnisti E16-selvitystyön keväällä 2022. Selvityksen on tehnyt HMA Consulting.

”Selvitystyön yhteydessä on käyty keskusteluja väylän varrella sijaitsevien maakuntaliittojen ja suurimpien kaupunkien edustajien kanssa. Näiden keskustelujen ja pidettyjen työpajojen perusteella lähtökohtana on, että Suomessa E16-alkupiste on Raumalla ja päätepiste Kotkan Mussalossa, johon nykyinen valtatie 15 päättyy”, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Ehdotettu väylä täyttää koko pituudeltaan E-tieverkon tekniset vaatimukset ja on toteuttamiskelpoinen. Yhteys ei vaadi uusia tieinvestointeja, vaan ainoastaan uuden E-tiemerkinnän.

”Suomen yhteydet nykyisiin ja tuleviin Nato-naapureihin saavat lisäkapasiteettia mahdollisen Gävle–Rauma-lauttayhteyden kautta. Välillä liikennöi jo nyt säännöllinen konttialusliikenne. Lisäksi tie parantaa kuntien ja maakuntien mahdollisuuksia elinvoimaan liittyvien hankkeiden edistämiseen, matkailuun ja markkinointiin”, Esko Poikela sanoo.

Suunniteltu reitti muodostaa Rauma–Kotka-välille merkittävän huoltovarmuutta edistävän logistiikkakäytävän sekä tiivistää pohjoismaista yhteistyötä. E16-väylän kautta voidaan käynnistää mahdollisia kasvukäytäväajattelua tukevia hankkeita. Tien vaikutuspiirissä olevilla kunnilla ja alueilla on jo vireillä merkittäviä kiertotalouden, vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen hankkeita.

”Erityisen myönteistä on, että kaikki hankkeen vaikutusalueella olevat suuremmat kaupungit ja maakuntaliitot puoltavat hankkeen viemistä eteenpäin”, Esko Poikela sanoo.

Rauman kaupunki toimittaa yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa Liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään syksyllä 2023 esityksen E16-tien jatkamiseksi Suomen puolelle. Mikäli ministeriö puoltaa hanketta, E16-jatke Suomen puolelle voidaan viedä Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän käsittelyyn syksyllä 2024.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. E-tieverkostosta sovitaan valtioiden välisessä ”Eurooppalainen sopimus kansainvälisistä pääliikenneväylistä” eli AGR-sopimuksessa. Sopimusta koordinoi YK:n alainen Euroopan talouskomissio.

E-tieverkostoa on Suomessa viimeksi täydennetty vuonna 2001, jolloin verkostoon lisättiin E8 Alta–Kilpisjärvi–Turku, ja 2017 lisäämällä E45-jatke Karesuvanto–Hetta–Alta. Suomessa on vain yksi itä-länsisuuntainen E-tieosuus E18, joka kulkee Naantalista Vaalimaalle.

The post Rauma valmistelee Suomeen Eurooppatie 16 -hanketta – Mussalo päätepisteenä appeared first on Kotkan kaupunki.